«Σύμπραξη Νέων & Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση»
      και Ανάρτηση Αποτελεσμάτων  και Παραδοτέων.


Σκοπός του έργου Συ.Ν.Κοινωνία Εν Δράση», ήταν η ανάπτυξη δράσεων και εργαλείων, με στόχο την διερεύνηση, αποτύπωση, αξιολόγηση και διάδοση προτάσεων και καλών πρακτικών, εφαρμογών και τεχνογνωσίας, για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων και παρεχόμενων υπηρεσιών ΜΚΟ, τοπικών φορέων και αρχών καθώς και της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς πρόληψης και αντιμετώπισης της κοινωνικής περιθωριοποίησης παιδιών και νέων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, νέων με παραβατική συμπεριφορά και νέων σε κίνδυνο παραβατικότητας. Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός Ολοκληρωμένου Μοντέλου Πρόληψης και Διαχείρισης της νεανικής παραβατικότητας, με την ανάπτυξη συμπράξεων ΜΚΟ και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Επιπλέον, λειτούργησε θετικά προς την κατέυθυνση της δημιουργίας των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης και κεφαλαιοποίησης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, δημιουργώντας συνέργειες, κανάλια επικοινωνίας και διάδοσης αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό, ενεργοποιώντας την συμμετοχή όλων στη βελτίωση στρατηγικών και πολιτικών πρόληψης της κοινωνικής περιθωριοποίησης και παραβατικότητας των νέων.

Τέλος, το έργο Συ.Ν.Κοινωνια Εν Δράση , μέσω της υλοποίησης των δράσεων του, συνέβαλε στην προώθηση του δημόσιου και κοινωνικού διαλόγου , για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο,  για τη συμβολή στην καταπολέμηση των φαινομένων της Ρητορικής μίσους, της Αδιαλλαξία και των εγκλημάτων μίσους, του Ρατσισμού και της ξενοφοβίας .

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το Υλικό και Παραδοτέα του Έργου:


http://www.sfe-epath.com/newsite/index.php/2015-06-06-21-43-28/2015-06-06-21-43-26/synkoinonia-en-drasi